Pages

Sunday, March 6, 2022

TINGKAH LAKU MURID HIFZ AL-QURAN : KAJIAN KES

1.0 PENDAHULUAN

Dewasa ini, banyak masalah tingkah laku atau pelanggaran disiplin dalam kalangan murid sekolah yang tidak pernah selesai. Masalah ini akan menyebabkan suasana pembelajaran terganggu kerana suasana disiplin yang baik ialah satu keperluan yang boleh merangsang iklim pembelajaran yang sihat (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Oleh itu, masalah ini memerlukan perhatian yang serius dan satu perancangan yang teliti haruslah dilakukan dari semua pihak khususnya pihak sekolah dalam menangani masalah ini.

1.1 Definisi

Tingkah laku menurut Kamus Dewan bermaksud gerak-geri, kelakuan atau perangai (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2010). Disiplin pula berasal daripada Latin, iaitu disciplina yang bermaksud mengajar (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Melalui Kamus Dewan disiplin diertikan sebagai latihan pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri dan patuh pada tatatertib, peraturan yang ditetapkan untuk melatih seseorang supaya berkelakuan baik dan kepatuhan kepada peraturan yang telah ditetapkan (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2010).

Woody (1969) dalam Nordin Tahir (t.t.), menyatakan bahawa semua tingkah laku di sekolah dapat diperlihatkan dalam berbagai bentuk dan ragam murid. Oleh itu, murid tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan suasana yang mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dan ianya akan menjejaskan pelajaran dan keupayaan mereka untuk belajar dan berhubung dengan orang lain (Nordin Tahir, t.t.).

1.2 Konsep Masalah Tingkah Laku

Menurut Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979), disiplin membawa maksud kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-undang sama ada disiplin dikenakan dari luar atau kerelaan sendiri (Kementerian Pelajaran Malaysia, 1979). Dalam konteks bilik darjah,  disiplin merupakan satu set pengurusan yang dikenakan kepada murid-murid untuk mengawal dan mendapatkan tingkah laku yang diingini (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Justeru itu, Charles (2008) dalam Haliza Hamzah dan Samuel (2016) merumuskan, disiplin bilik darjah sebagai sebahagian daripada pengajaran yang juga meliputi arahan, komunikasi, struktur dan pengurusan bilik darjah juga termasuk hubungan dengan ibu bapa murid.

          Menurut Haliza Hamzah dan Samuel (2016) masalah disiplin terbahagi kepada dua iaitu destruktif dan disruptif. Destruktif ialah sesuatu yang bersifat menghancurkan (Kamus Dewan Edisi Keempat, 2010), manakala disruptif pula ialah sesuatu yang bersifat mengganggu atau menimbulkan gangguan (Kamus Inggeris-Melayu Dewan, 2002).

         Kidsvatter menyatakan masalah disiplin dari sudut tingkah laku dalam bilik darjah sebagai tingkah laku bermasalah atau salah laku (Levin & Nolan, 2007).  Menurut Haliza Hamzah dan Samuel (2016) dan Feldhusen dalam Levin dan Nolan (2007) menjelaskan bahawa tingkah laku disruptif adalah gangguan yang menjejaskan aktiviti pelaksanaan proses pengajaran dan lancar. Shrigley pula berpendapat bahawa apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru yang bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun fizikal oleh dimaksudkan sebagai tingkah laku disruptif (Levin & Nolan, 2007).  .

Oleh itu, tingkah laku bermasalah boleh dirumuskan sebagai sebarang aksi murid yang dianggap oleh guru sebagai mengganggu kerana ia menghalang kelancaran dan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku bermasalah juga boleh merujuk kepada sebarang tindakan yang menjurus kepada tingkah laku agresif. Justeru itu, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang menghalang guru dan murid-murid lain daripada mencapai pembelajaran optima (Rosnah A Rajak, Maszuria A. Ghani, Siti Mislia Selamat, & Nofazilah Mohd Sajat, 2015).

Dalam penulisan ini, penulis cuba membawa masalah disiplin yang berlaku di dalam bilik darjah. Masalah disiplin tersebut adalah kerap mengantuk dan tertidur di dalam kelas ketika proses PdPsedang berlangsung. Menurut Haliza Hamzah dan Samuel (2016), tidur merupakan salah satu masalah disiplin yang bersifat disruptif yang akan mengganggu pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran.

2.0 PERBINCANGAN TINGKAH LAKU

    2.1 Maklumat Demografi Murid

Penulisan yang dijalankan ini hasil daripada pemerhatian penulis kepada seorang murid lelaki yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Murid tersebut merupakan murid tingkatan tiga yang berada dalam halaqah Hifz al-Quran penulis. Juzu’ hazafan terkini murid semasa permerhatian dibuat ialah pada Juzu 12. Murid tersebut telah ketinggalan hampir 2 juzu’ dari silibus yang sepatutnya. Perkara ini terjadi kerana murid tersebut tidak dapat menghabiskan silibus hafazan ketika berada d tingkatan dua.

     2.2 Pemerhatian Terhadap Murid

Penulis telah membuat pemerhatian terhadap murid tersebut selama 5 hari persekolahan bermula pada 8 Januari hingga 12 Januari 2018. Sepanjang pemerhatian penulis, murid tersebut kerap mengantuk dan tertidur ketika proses PdPbagi mata pelajaran Hifz al-Quran berlangsung. Waktu murid tersebut kerap mengantuk dan tertidur adalah ketika permulaan di antara pukul 7.00 pagi hingga 8.00 pagi. Kelas bagi mata pelajaran Hifz al-Quran bermula seawal jam 7.00 pagi hingga jam 9.15 pagi pada setiap hari persekolahan.

            Hifz al-Quran ialah salah satu mata pelajaran yang ditawarkan dalam KBT, ianya menghendaki seorang murid menghafaz 30 juz al-Quran dalam tempoh lima tahun persekolahan di sekolah menengah di bawah bimbingan guru tahfiz. Pelaksanaan Hifz al-Quran merangkumi aktiviti Tahriri al-Quran, Hafazan Baharu, Tahdhir, Tasmi’, Murajaah, dan Fiqh al-Ayat (Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2016 - Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab di Sekolah Menengah Kementerian Malaysia, 15 Januari 2016)

            Apabila murid tersebut kerap mengantuk dan tertidur, ia menyebabkan murid lambat  untuk memperdengarkan bacaan Tahdhir dan hafazan baharu (Tasmi’) kepada guru (penulis). Kesan dari lambat memperdengarkan dua perkara tersebut, pada minggu tersebut murid tidak sempat untuk Murajaah hafazan lama kepada guru. Selain itu murid juga tidak dapat memperdengarkan hafazan baharu kepada penulis pada 11 Januari 2018. Perkara ini terjadi kerana, pada malam 10 Januari murid tidak menghafaz dengan bersungguh-sungguh dan pada pagi 11 Januari murid mengantuk dan tertidur di dalam kelas telah mengganggu proses pembelajaran. Menurut Haliza Hamzah dan Samuel (2016) tidak memberikan perhatian ketika proses PdP seperti tidur merupakan tingkah laku bermasalah  di dalam bilik darjah yang mengganggu pembelajaran murid dan boleh menjejaskan perkembangan kognitif mereka.

2.3 Analisis Faktor Berlakunya Masalah Tingkah Laku

Selain pemerhatian, penulis menggunakan borang soal selidik yang diadaptasi dan diubahsuai dari kajian Nurfa’izatul Husna Ahmad (t.t.) yang bertajuk Faktor-faktor yang Menyebabkan Murid Kelas 5 Awana Mengatuk Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Murid tersebut telah mengisi borang soal seleidik ini sehari sebelum sesi bimbingan dan kaunseling dijalankan. Semua soalan dalam borang soal selidik ini adalah bersifat soalan tertutup.

Soalan

Setuju atau tidak

Adakah anda kerap tertidur ketika halaqah Hifz al-Quran?

Ya

Adakah suasana di dalam surau menyebabkan anda mengantuk?

Ya

Adakah waktu yang diperuntukkan dalam halaqah Hifz al-Quran terlalu panjang menyebabkan anda bosan dan mengantuk?

Tidak

Adakah anda kerap tidur lewat pada waktu malam?

Ya

Adakah dengan adanya banyak kerja rumah membuatkan anda tidur lewat dan mengantuk di dalam halaqah Hifz al-Quran?

Tidak

Adakah anda tidur lewat kerana melakukan aktiviti lain selain membuat kerja rumah?

Ya

Adakah bangun terlalu awal menyebabkan anda kerap mengantuk dan tidur semasa halaqah Hifz al-Quran?

Ya

Adakah persekitaran asrama yang kurang menyenangkan menyebabkan anda kurang selesa untuk tidur pada waktu malam?

Tidak

Adakah kamu kerap duduk dengan cara menongkat dagu ketika menghafaz al-Quran semasa berada dalam halaqah Hifz al-Quran

Ya

Adakah kamu kerap duduk dengan cara membongkok ketika menghafaz al-Quran semasa berada dalam halaqah Hifz al-Quran

Ya

Adakah kedudukan kamu duduk ketika berada dalam halaqah Hifz al-Quran menyebabkan kamu mengantuk

Ya

Jadual 1: Faktor yang Menyebabkan murid mengantuk dan tertidur

Berdasarkan soal selidik tersebut, murid tersebut bersetuju bahawa faktor yang menyebabkan beliau kerap mengantuk dan tertidur ketika proses PdPHifz al-Quran adalah kerana kerap tidur lewat kerana melakukan aktiviri lain selain membuat kerja rumah lebih-lebih lagi pada malam 10 Januari. Menurut National Geographic (2015) waktu yang sesuai bagi remaja berumur 14 hingga 17 tahun adalah sekitar 8 hingga 9 jam namun Danial Zainal Abidin (2004) menyatakan kadar optima tidur bagi sesetengah orang adalah 5 hingga 6 jam semalam. Tidur optima ialah kadar yang tidak mendatangkan rasa mengantuk ketika sedang memberikan tumpuan kepada sesuatu.

Murid yang menjadi pemerhatian penulis mengakui dalam sesi bimbingan dan kaunseling bahawa beliau masuk tidur pada pukul 12.30 malam dan bangun tidur pada pukul 5.15 pagi. Dengan tidur hanya 4 jam 45 minit setiap malam menyebabkan murid berasa mengantuk dan kerap tertidur ketika proses PdPHifz al-Quran. Justeru itu, penulis melihat bahawa faktor utama yang menyebabkan murid tersebut mengantuk dan kerap tertidur sehingga tidak dapat memberikan perhatian kepada proses PdPadalah disebabkan tidak cukup tidur.

Menurut  Muhammad Kamil Abdul Samad (1999) menyatakan bahawa murid yang tidak mempunyai tidur yang cukup akan menghadapi masalah untuk menumpukan perhatian yang sepenuhnya. Perkara ini berlaku kerana murid di asrama kerap tidur lewat, sama ada mereka mengulangkaji pelajaran atau menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Perkara ini juga berlaku apabila mereka sengaja untuk tidur lambat kerana bersembang sesama rakan mereka. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Triamiyono (2014) terhadap mahasiswa Akdemi Maritim Djajat di Indonesia, lebih dari 50 peratus responden menjawab bahawa mereka rasa mengantuk dan tertidur ketika sesi PdPkerana tidak cukup tidur dan tidur lewat di waktu malam.

Selain itu, murid juga kerap menongkat dagu dan duduk dalam keadaan membongkok ketika membaca al-Quran dan membaca tanpa tumpuan yang sepenuhnya juga akan menyebabkan murid mudah rasa mengantuk dan tertidur. Menurut Baharin Abu, Othman Md Johan, Syed Mohd Shafeq Syed Mansor, dan Haliza Jaafar (2007) kaedah pembacaan yang tidak betul akan menyebabkan murid berasa cepat bosan, kurang berminat dan cepat berasa mengantuk. Selain dari faktor-faktor tersebut terdapat juga faktor sampingan seperti suasana di dalam surau menyebabkan beliau merasa mengantuk.

2.4 Aplikasi Model Pengurusan Disiplin

Dalam membendung masalah tingkah laku tersebut, penulis telah mengaplikasikan Model Pengurusan Kelompok Kounin. Saya memilih model tersebut kerana model tersebut menekankan kepadda pengawasan dan penyeliaan yang telitii oleh guru dalam pengurusan bilik darjah (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Model ini juga memfokuskan kepada mewujudkan suasana PdPyang kondusif dan tidak berunsurkan hukuman serta menitikberatkan kepada variasi dari segi strategi dan teknik pengajaran yang dapat mengekalkan minat dan semangat belajar murid (Haliza Hamzah & Samuel, 2016).

2.4.1 Model Pengurusan Kelompok Kounin

Penulis menggunakan Model Pengurusan Kelompok Kounin untuk menangani masalah tingkah laku kerap mengantuk dan tertidur di dalam kelas ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Model Pengurusan Kelompok diperkenalkan oleh Jacob Kounin (1971), seorang pakar Psikologi Pendidikan dari Wayne State Universiti (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Menurut Haliza Hamzah & Samuel (2016), asas kepada pengurusan disipilin bilik darjah mengikut Model Pengurusan Kelompok Kounin bergantung kepada pengawasan dan penyeliaan yang teliti guru terhadap aktiviti-aktiviti di dalam bilik darjah.

            Model Pengurusan Kelompok Kounin mempunyai beberapa elemen penting iaitu  kesedaran dan kepekaan guru dalam mengawasi pergerakan di dalam bilik darjah pada setiap masa yang disebut sebagai withitness; menangani lebih daripada satu situasi serentak yang disebut pertindanan atau overlapping; teguran guru memberikan kesan kepada orang lain yang meliputi 3 ciri iaitu jelas, tegas dan lancar, elemen ini disebut sebagai kesan gelombang atau  ripple effect; kelancaran; dan pelaksaanaan aktiviti memerlukan pengurusan bilik darjah yang baik.

            Penulis mengunakan model ini untuk mengatasi murid tersebut mengantuk dan tertidur ketika proses PdPHifz al-Quran. Pada elemen yang pertama iaitu kepekaan atau whitsness, ketika penulis mula masuk ke dalam halaqah hafazan, penulis mendapati murid tersebut telah mula tersengguk-sengguk, bagi mengelakkan murid tersebut tertidur, penulis telah mengarahkan beliau membasuh muka dan mengubah tempat duduknya ke sebelah meja penulis (guru). Menurut Triamiyono (2014) dengan membasuh muka dapat menghilangkan rasa mengantuk. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud “Jika salah seorang di antara kamu mengantuk di tempat duduknya pada hari Jumaat, maka hendaklah dia bertukar dari tempat itu ke tempat lainnya” (Abu Daud, 2009, hadis no. 1119; Al-Tirmidhi, 1999 hadis no. 526). Jelas dari maksud hadis tersebut dengan mengubah tempat dapat menghindari rasa mengantuk.

            Seterusnya penulis terus memerhatikan beliau, dan penulis mendapati beliau kembali mengantuk selepas 20 minit proses PdPberlangsung. Ketika itu, penulis sedang mendengar bacaan Tahdhir dari murid yang lain, sambil mendengar dan menegur kesilapan murid lain, saya memanggil nama beliau dengan nada yang jelas. Dalam keaadaan tegas saya meminta beliau melakukan senaman ringan dan berjalan supaya beliau kembali segar. Saya jua turut menyatakan kepada beliau dengan nada yang serius akibat jika beliau tertidur lagi, maka saya akan meminta beliau menghafaz sambil berdiri selama 10 minit. Menurut Triamiyono (2014) dengan menggerakan tubuh seperti senaman ringan dan berjalan dapat mengalirkan darah secara normal dan menghindari rasa mengantuk. Kesan daripada teguran saya, saya mendapati beliau dan murid lain memberikan penumpuan kepada hafazan al-Quran.

            Saya juga memastikan agar kelancaran dan pelaksanaan proses PdPtidak terganggu dan beliau dapat memperdengarkan semua bacaan beliau dan hafazan beliau kepada saya sebelum tamatnya sesi pembelajaran dan pengajaran. Selain daripada strategi di atas, saya juga selalu memanggil nama-nama murid lain yang tidak memberikan perhatian kepada penghafazan al-Quran, kesan daripada itu, murid lain akan turut kembali memberi perhatian, dan terdapat juga murid memicit-micit badan rakan mereka untuk menghilangkan rasa mengantuk dan tertidur. 

    2.5 Aplikasi Kemahiran Asas Bimbingan Dan Kaunseling

Sebelum penulis melakukan sesi bimbingan dan kaunseling, penulis perlu memastikan bahawa etika bimbingan dan kaunseling di ambil kira sebelum, semasa selepas sesi kaunseling dijalankan. Antara etika yang di ambil kira oleh penulis ialah menghormati murid terebut dan tiada unsur diskriminasi. Menurut Haliza Hamzah & Samuel (2016), sebagai pembimbing, guru perlu menghormati diri murid dan menerima tanpa syarat serta (Haliza Hamzah & Samuel, 2016; Mansor Abu Talib, 2010), sedar tentang keunikan murid serta melayan mereka secara adil tanpa apa-apa diskriminasi (Haliza Hamzah & Samuel, 2016).

            Penulis sebagai pembimbing juga perlu menjaga kerahsian maklumat yang didapati semasa proses bimbingan dijalankan supaya tidak disebarkan. Penulis juga perlu sedar tentang batasan kepakaran dan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan. Kerahsiaan merupakan teras utama dalam membina kepercayaan dalam bimbingan dan semua maklumat hanya dibincangkan dalam sesi bimbingan dan kaunseling sahaja (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Pembimbing atau kaunselor hendaklah mengetahui had keupaayaan dalam kaunseling (Haliza Hamzah & Samuel, 2016; Mansor Abu Talib, 2010), serta bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilaksanakan oleh mereka (Haliza Hamzah & Samuel, 2016).

2.5.1 Kemahiran Prasesi

Sebelum memulakan sesi kaunseling saya telah menyemak beberapa rekod peribadi murid seperti rekod hafazan harian murid dan rekod disiplin murid. Oleh kerana sesi persekolahan baru bermula, maka murid tersebut tidak mempunyai kes disiplin pada tahun semasa, dan tidak pernah melakukan kes disiplin pada tahun sebelumnya. Selain itu, penulis juga telah memilih tempat yang sesuai sebelum menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling. Tempat yang dipilih oleh penulis ialah Bilik Ulul Albab iaitu bilik khas yang perlu ditempah oleh guru sebelum menggunakannya. Menurut Mansor Abu Talib, (2010); Mohamed Sharif Mustaffa, Roslee Ahmad, dan Sulaiman Shakib Mohd Noor (2003) tujuan menyemak rekod peribadi murid adalah untuk membantu kelancaran sesi bimbingan dan kaunseling. Manakala penyediaan tempat yang tertutup, selesa dan tanpa gangguan adalah untuk memastikan sesi bimbingan dan kaunseling berlangsung dengan baik dan lancar. (Mansor Abu Talib, 2010; Mohamed Sharif Mustaffa, 1998; Mohamed Sharif Mustaffa et al., 2003)

2.5.2 Kemahiran Memberi Perhatian

            Sewaktu memberikan bimbingan, penulis telah memberikan perhatian sepenuhnya dengan cara mengorientasikan diri secara fizikal dan psikologi kepada murid. Penulis menggunakan komponen SOLER, akronim yang dipopularkan oleh Egan (2009) dalam  tingkah laku nonverbal yang digunakan ketika memberi perhatian. SOLER adalah singkatan bagi squarely, menghadap murid secara tepat; open, postur badan yang terbuka; lend forward, badan yang condong ke hadapan; eye contact, pengekalan atau tentangan mata dan relax, sentiasa bertenang tanpa kekok (Egan, 2009).

            Mansor Abu Talib, (2010); Haliza Hamzah dan Samuel, (2016) menyatakan kedudukan pembimbing hendaklah berhadapan dengan murid bagi mencerminkan penglibatan aktif pembimbing, manakala postur badan pembimbing yang tertutup seperti menyilang kaki, berpeluk tubuh dan bersandar mencerminkan bahasa badan yang tidak mengancam, defensif atau menyampah. Menurut mereka lagi, badan pembimbing yang condong ke hadapan atau ke arah murid mencerminkan minat membimbing terhadap apa yang sedang dan bakal diperkatakan oleh murid. Manakala pengekalan atau tentangan mata dan sentiasa berada dalam keadaan bertenang mencerminkan pembimbing menumpukan perhatian dan mendengar bersama-sama murid serta untuk memastikan murid merasa selesa dan tidak terganggu sepanjang sesi bimbingan dan kaunseling .

    2.5.3 Kemahiran Mendengar

            Kemahiran mendengar dengan aktif adalah kebolehan untuk mendengar bagi mendapatkan maklumat dan memahami perkara yang disampaikan oleh murid (Haliza Hamzah & Samuel, 2016). Semasa sesi bimbingan dan kauseling berjalan, penulis cuba menjadi pendengar yang aktif dan cuba memahami apa yang dilontarkan oleh murid tersebut. Penulis juga memerhatikan dan bahasa badan atau nonverbal murid untuk mendapatkan mesej secara tidak langsung. Daripada kemahiran mendengar nonverbal, penulis dapat melihat riak muka murid, kedudukan kepala murid yang memandang ke lantai ketika beliau mengakui bahawa beliau kerap mengantuk dan tertidur kerana tidak dapat memberikan kesan kepada prestasi hafazan beliau.

            Menurut Mohamed Sharif Mustaffa et al. (2003); dan Haliza Hamzah dan Samuel (2016) penumpuan terhadap bentuk lisan melibatkan usaha pembimbing untuk memahami mesej yang disampaikan secara lisan lebih mudah difahami melalui nada, kata-kata, bahasa, gaya sebutan dan sebagainya. Manakala tumpuan bukan lisan memerlukan pembimbing mendapatkan mesej secara tidak langsung melalui penggunaan bahasa syarat yang dipersembahan melalui pelbaga cara (Haliza Hamzah & Samuel, 2016; Mohamed Sharif Mustaffa et al., 2003).

    2.5.4 Kemahiran Menyoal

            Penulis juga menggunakan kemahiran menyoal dalam sesi bimbingan tersebut. Menurut Mohamed Sharif Mustaffa et al. (2003), pembimbing hendaklah berupaya mengemukakan sesuatu soalan yang bertujuan untuk memudahkan kefahaman murid terhadap isi yang dubincangkan. Selain bertujuan untuk memperolehi maklumat penting, kemahiran menyoal digunakan untuk memfokuskan pemikiran klien kepada sesuatu perkara yang menjadi agenda utama proses kaunseling tersebut (Ab Aziz Mohd Zin & Yusmini Md Yusof, 2001)

Justeru itu, penulis telah menggunakan soalan terbuka untuk mendapatkan pengalaman dan pengakuan murid tentang masalah tingkah laku beliau. Penggunaan soalan terbuka adalah untuk mendapatkan huraian yang panjang tenatang isu yan dibincangkan. Soalan seperti “Boleh terangkan kepada ustaz, mengapakah kamu kerap mengantuk ketika berada dalam halaqah Hifz al-Quran?. Melalui soalan terbuka berbentuk mengkayakan perkongsian maklumat (Mansor Abu Talib, 2010) penulis dapat mengetahui seperti murid tidur lewat di waktu malam kerana bersembang kosong dengan rakan-rakan menyebabkan beliau kerap mengantuk di dalam halaqah Hifz al-Quran. Penulis juga menggunakan soalan terbuka bagi maklumat spesifik  (Mansor Abu Talib, 2010) seperti “Berikan ustaz contoh aktiviti yang kamu lakukan pada waktu malam sehingga menyebabkan kamu tidur lewat. Dari soalan ini, penulis dapat menegtahui bahawa murid tidur lewat kerana bersembang kosong bersama rakan-rakan.

            Penulis juga menggunakan soalan tertutup untuk mendapatkan maklumat khusus. Antara contoh soalan, “Adakah kamu mengtahui bahawa, tingkah laku tidur di dalam kelas akan menyababkan prestasi hafazan kamu menurun?. Ketika hendak menjawab soalan ini, penulis mendapati riak muka murid tersebut berubah dan kepalanya tertunduk. Menurut Mansor Abu Talib (2010), Murid akan terdorong menjawab dengan ringkas dan pendek, malahan soalan tertutup juga boleh dijawab hanay menggunakan tingkah laku nonverbal seperti menundukkan kepala dan tersenyum.

2.5.5 Kemahiran  Mengendalikan Kesenyapan

Kemahiran lain yang digunakan oleh penulis adalah kemahiran  mengendalikan kesenyapan. Dalam beberapa ketika penulis membiarkan murid  terus meluahkan isi hatinya, kadang kala penulis membiarkan suasana bimbingan berada dalam keadaan senyap tanpa suara. Dengan menggunakan kemahiran ini, membolehkan murid untuk berfikir dan meneroka secara mendalam tentang isu yang dibincangkan. Menurut Mohamed Sharif Mustaffa et al. (2003), Kensenyapan memberikan peluang kepada pembimbing dan murid untuk memikirkan tindakan sewajarnya diambil, juga memberikan peluang kepada murid untuk bberfikir kembali dengan tenang mengenai hujahnya.p

3.0 PENUTUP

Hasil tindakan yang penulis lakukan, penulis mendapati bahawa murid tersebut telah mula menunjukkan tingkah laku yang positif ketika berada dalam halaqah Hifz al-Quran. Penulis juga telah meminta rakan guru halaqah yang duduk berhampiran dengan halaqah penulis memerhatikan murid tersebut. Hasil daripada pemerhatian beliau mendapati bahawa murid tersebut sudah mula memberikan perhatian ketika berada dalam halaqah Hifz al-Quran. Tidak dinafikan terdapat juga hari-hari tertentu murid tersebut mengantuk namun tidaklah seperti minggu pemerhatian penulis.

            Perkara ini juga boleh dibuktikan dengan murid dapat memperdengarkan Tahdhir, Tasmi’ dan Murajaah dengan baik selepas sesi bimbingan dan kaunseling dijalankan (Rujuk lampiran). Justerru itu, penulis berpendapat bahawa cara pengurusan guru dalam bilik darjah dan pengurusan tingkah laku murid amat berkait rapat dengan prestasi murid.

BIBLIOGRAFI

Ab Aziz Mohd Zin, & Yusmini Md Yusof. (2001). Asas-asas Teknik Kaunseling Dakwah. Jurnal Usuluddin, (14), 165–176.

Abu Daud, S. bin al-A. al-S. (2009). Sunan Abi Daud. Riyadh: Dar al-Salam lil-Nasyr wa al-Tauzi’.

Baharin Abu, Othman Md Johan, Syed Mohd Shafeq Syed Mansor, & Haliza Jaafar. (2007). Kepelbagaian Gaya Pembelajaran dan Kemahiran Belajar Murid Universiti di Fakulti Pendidikan, UTM Johor. Johor Bahru.

Charles, C. M. (2008). Building Classroom Discipline. Boston: Allyn & Bacon.

Danial Zainal Abidin. (2004). Tidur Mengikut Sunnah Dan Penemuan Sains. Dilayari pada 13 Februari 2018, dari https://pts.com.my/berita/tidur-mengikut-sunnah-dan-penemuan-sains/

Egan, G. (2009). The Skilled Helper: A Problem Managemen Approach to Helping (9th ed.). California: Brooks/Cole, Cengege Leraning.

Haliza Hamzah, & Samuel, J. N. (2016). Siri Pendidikan Guru: Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Edisi Kedua. Shah Alam: Oxford Fajar.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2010). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Inggeris-Melayu Dewan. (2002) (Edisi Ketiga). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (1979). Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Kuala Lumpur: Pecetakan Dewan Bahasa dan Pustaka.

Levin, J., & Nolan, J. F. (2007). Principles of Classroom Management: A Professional Decision - Making Model (5th ed.). Boston: Pearson/ Allyn and Bacon.

Mansor Abu Talib. (2010). Kemahiran Asas Kaunseling (Untuk Para Kaunselor). Serdang. Diambil dari http://www.vodppl.upm.edu.my/uploads/docs/fem3107_1299483089.pdf

Mohamed Sharif Mustaffa. (1998). Kaunseling Islam. Jurnal Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, 4(1), 19–30.

Mohamed Sharif Mustaffa, Roslee Ahmad, & Sulaiman Shakib Mohd Noor. (2003). Kemahiran Asas Seorang Kaunselor. Dalam Seminar Antarabangsa Guru-guru Agama Singapura (PERGAS). Singapura: Persatuan Ulama dan Guru-guru Agama Islam Singapura.

Muhammad Kamil Abdul Samad. (1999). Bagaimana Anda Belajar dan Cemerlang. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

National Geographic. (2015). Waktu Tidur Ideal Sesuai Usia. Dilayari pada 13 Februari 2018, dari http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/02/waktu-tidur-ideal-sesuai-usia

Nordin Tahir. (t.t.). Pengurusan Tingkah Laku Murid. Dilayari pada 11 Februari 2018, dari http://www.amaljaya.com/guru/PSIKOLOGI KPLI (1)/7. TINGKAH LAKU BERMASALAH/PENGURUSAN T LAKU KANAK-KANAK.pdf

Nurfa’izatul Husna Ahmad. (t.t.). Faktor-faktor yang Menyebabkan Murid Kelas 5 Awana Mengatuk Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Dilayari pada 12 Februari 2018, dari https://www.scribd.com/document/153099831/BORANG-SOAL-SELIDIK

Rosnah A Rajak, Maszuria A. Ghani, Siti Mislia Selamat, & Nofazilah Mohd Sajat. (2015). Modul Pembelajaran: EDUP 2043 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Cyberjaya: Institut Pendidikan Guru Malaysia.

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2016 - Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab di Sekolah Menengah Kementerian Malaysia. (2016). Putrajaya.

Al-Tirmidhi, M. bin S. bin M. (1999). Al-Jami’ al-Mukhtasar min Rasul Allah wa Ma’rifah al-Sahih wa al-Ma’lul wa ma 'alaih al-'Amal. Riyadh: Dar al-Salam lil-Nasyr wa al-Tauzi’.

Triamiyono, H. (2014). Upaya Mengatasi Rasa Kantuk di Kelas dalam Proses Belajar Mahasiswa Taruna Akademi Maritim Djadajat. Jurnal Ilmiah WIDYA, 2(2), 64–69.

Woody, R. H. (1969). Behavioral Problem Children in the Schools: Recognition, Diagnosis and Behavioral Modification. New York: Appleton-Century-Crofts.


Februari 2018

 

 

0 comments: